Palvelut

Ammatillinen tukihenkilötoiminta

Tuetuksi Oy:n ammatillinen tukihenkilötoiminta on monipuolista rinnalla kulkemista ja asioissa auttamista erilaisissa elämäntilanteissa. Palvelun tavoitteena on tukea tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti asiakkaan arjen hallintaa elämän eri osa-alueilla. Sisältö ja tavoitteet suunnitellaan asiakkaan tarpeen mukaan.

Ammatillinen tukihenkilötoiminta voi tarjota tukea ja apua mm. sosiaalisten taitojen, koulunkäynnin haasteisiin, ja itsenäistymisen harjoittelemiseen sekä harrastustoiminnan tukemiseen.

Käytän työssäni myös labradorinnoutajaa, jonka nimi on Manu. Koiran avulla voidaan mm. edesauttaa tukisuhteen muodostumista, motivoida lasta tai nuorta liikkumaan, opettamaan vastuuntuntoa ja vahvistamaan itseluottamusta.

Henkilökohtainen apu

Tuetuksi Oy:n henkilökohtainen apu on vammaispalvelulain mukainen palvelu, johon palvelun myöntämiskriteerit täyttävällä vaikeavammaisella henkilöllä on subjektiivinen oikeus. Henkilökohtaisen avun palvelun piiriin voi hakeutua kunnan myöntämällä palvelusetelillä, maksusitoumuksella tai itsemaksavana asiakkaana. Kunnan myöntämällä palvelusetelillä tai maksusitoumuksella palvelu on asiakkaalle täysin ilmaista. Henkilökohtaista apua haetaan oman kotikunnan sosiaalitoimistosta kirjallisella hakemuksella.

Henkilökohtaisella avulla tarkoitetaan vaikeavammaisen henkilön välttämätöntä avustamista kotona ja kodin ulkopuolella päivittäisissä toimissa, työssä ja opiskelussa, harrastuksissa, yhteiskunnallisessa osallistumisessa ja sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämisessä. Tarjoamme henkilökohtaista apua Soiten alueella.

Neuropsykiatrinen valmennus

Neuropsykiatrinen valmennus on ohjauksellinen ja tavoitteellinen tukimuoto, jonka avulla kehitetään toiminnanohjauksen taitoja, tuetaan valmennettavan elämänhallintaa ja pyritään löytämään konkreettisia keinoja selviytyä paremmin arjen haasteista.

Neuropsykiatrinen valmennus on tarkoitettu henkilöille, joilla on neuropsykiatrisia erityisvaikeuksia, kuten:

  • Kielellinen erityisvaikeus
  • Oppimisvaikeuksia
  • Adhd
  • Add
  • Aspergerin oireyhtymä
  • Autismin kirjo
  • Touretten oireyhtymä

Neuropsykiatrinen valmennusprosessi suunnitellaan asiakkaan määrittelemien yksilöllisten tavoitteiden pohjalta. Valmennusprosessi kestää yleensä 5-10 tapaamiskertaa, tarvittaessa pidempäänkin. Yksi tapaamiskerta kestää yhden tunnin. Valmennus tapahtuu asiakkaan omassa asumis- ja toimintaympäristössä.

Valvotut- ja tuettut tapaamiset

Valvottu tapaaminen voidaan järjestää, kun halutaan turvata lapsen ja vanhemman välinen yhdessäolo erilaisissa riskitilanteissa. Työntekijä on samoissa tiloissa tai jatkuvassa näkö- ja kuuloyhteydessä lapseen ja vanhempaan, luoden näin turvallisuuden tunteen lapselle.

Tuetuissa tapaamisissa valvoja on käytettävissä tapaamisen ajan. Valvotuissa vaihdoissa työntekijä huolehtii, että lapsi siirtyy vanhemmalta toiselle. Valvottuja ja tuettuja tapaamisia voidaan järjestää palvelun ostajan tai Tuetuksi Oy:n järjestämissä tiloissa.